بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: SEYYED MORTEZA SADEGHI


موارد یافت شده: 15

1 - حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی (چکیده)
2 - مقیاس بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک های غیرمتشابه (چکیده)
3 - تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک بر پایه هندسه فرکتال ها (چکیده)
4 - Additional scaled solutions to Richards’ equation for infiltration and drainage (چکیده)
5 - Application of “panel-data” modeling to predict groundwater levels in the Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
6 - Scaled Solutions of Richards\' Equation for Infiltration and Drainage Considering Dissimilar Soils (چکیده)
7 - Review and classification of modeling approaches of soil hydrology processes-2 (چکیده)
8 - Invariant Solutions of Richards’ Equation for Water Movement in Dissimilar Soils (چکیده)
9 - ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک) (چکیده)
10 - Scaling to generalize a single solution to Richards' equation for soil water redistribution (چکیده)
11 - Review and Classification of Modeling Approaches of Soil Hydrology Processes-1 (چکیده)
12 - مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر (چکیده)
13 - مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک (چکیده)
14 - مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک (چکیده)
15 - مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجدد (چکیده)