بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeed Bagherifam


موارد یافت شده: 14

1 - Highly selective removal of nitrate and perchlorate by organoclay (چکیده)
2 - اثر قارچ‌های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک‌های آلوده به آرسنیت و آرسنات به‌وسیله گیاه آفتابگردان (چکیده)
3 - ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز (چکیده)
4 - Evaluation of Zn–Al–SO4 layered double hydroxide for the removal of arsenite and arsenate from a simulated soil solution: Isotherms and kinetics (چکیده)
5 - Bettio, Antonio (چکیده)
6 - In situ stabilization of As and Sb with naturally occurring Mn, Al andFe oxides in a calcareous soil: Bioaccessibility, bioavailability andspeciation studies (چکیده)
7 - جذب اورانیوم از محیط های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت (چکیده)
8 - تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (چکیده)
9 - اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی (چکیده)
10 - Uranium removal from aqueous solutions by wood powder and wheat straw (چکیده)
11 - تاثیر غلظتهای مختلف اورانیوم (238U) بر جمعیتهای میکروبی و فعالیتهای آنزیمی خاک (چکیده)
12 - مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
13 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (چکیده)
14 - اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی (چکیده)