بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sahba Toosi


موارد یافت شده: 10

1 - تمایز ارقام مقاوم ملون در برابر قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis بر اساس صفات ظاهری و الگوی حضور ژن‌های مقاومت (چکیده)
2 - Resistance pattern of a cold tolerant chickpea cultivar (Saral) against different pathotypes of Ascochyta rabiei using an in vitro pathogenicity test method (چکیده)
3 - ساخت سازه بیانی pJL-FeAP و تایید مولکولی آن (چکیده)
4 - کارایی پروتئین Bt تولید شده توسط باکتری Bacillus thuringiensis بر لاروهای سبز برگخوار گیاه دارویی بادرنجبویه ) Trichoplusia ni (چکیده)
5 - ساخت و آنالیز بیان ناقل جفتی گیاهی pCaBGi - (Construction and expression analysis of plant binary vector pCaBGi) (چکیده)
6 - بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.) (چکیده)
7 - ردیابی و تکثیر ژن های اثرگذار حامل دومین LysM در ژنوم قارچ F. oxysporum f. sp. lycopersic (چکیده)
8 - آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo (چکیده)
9 - ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1 (چکیده)
10 - ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ارﻗﺎم ﻣﻠﻮن (چکیده)