بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sara Mirzaei


موارد یافت شده: 10

1 - Urolithins increased anticancer effects of chemical drugs, ionizing radiation and hyperthermia on human esophageal carcinoma cells in vitro (چکیده)
2 - Differential effects of stimulant versus opiate drugs on driving performance (چکیده)
3 - Evaluating viability of human esophageal carcinoma cells upon urolithin treatment and heat shock induction (چکیده)
4 - Evaluating cytotoxic effects of biosynthetic nanoparticles on human esophageal carcinoma cells (چکیده)
5 - مقایسه الگوی ردیابی چشمی رانندگان مبتدی و با تجربه هنگام درک خطرات ترافیکی (چکیده)
6 - بررسی رابطه بین توانایی درک خطرات ترافیکی، عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی، الگوی ردیاب چشمی خطر و ویژگی های جمعیت­شناختی (چکیده)
7 - Investigating combinatorial effects of ellagic acid derivatives and cisplatin on human esophageal carcinoma cells (چکیده)
8 - Viability assessment of esophageal squamous cell carcinoma cells upon co-administration of ellagic acid derivatives and radiation (چکیده)
9 - بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی در دانشجویانزن: نگرانی از- تصویر بدنی، نگر ش های ناکارآمد و نمرات زناوگی و مردانگی (چکیده)
10 - رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی (چکیده)