بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sepideh Anvarkhah


موارد یافت شده: 14

1 - Identification of three species of genus Allium using DNA barcoding (چکیده)
2 - Seed identification of medicinal plant species using machine vision (چکیده)
3 - Medicinal plant seed identification using machine vision (چکیده)
4 - Seed germination and dormancy tests of some rangeland species of Northern Khorasan province, Iran (چکیده)
5 - Seed identification of ten rangeland species based on machine learning using combination of RBF and Feed Forward neural networks (چکیده)
6 - بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای (چکیده)
7 - بررسی جوانه زنی و خواب بذر چند گونه مرتعی خانواده های بقولات و گندمیان در مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
8 - بررسی مورفولوژیک بذر برخی گونه های مرتعی استان خراسان شمالی از منظر مکانیسم پراکنش بذر آنها (چکیده)
9 - مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (چکیده)
10 - A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland wheat production systems (چکیده)
11 - بررسی اثر افزایش غلظت co2 بر رقابت اندام هواییو ریشه علفهای هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی درشرایط گلخانه (چکیده)
12 - بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا (چکیده)
13 - بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 (چکیده)
14 - بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه (چکیده)