بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Yaser Banihashemi


موارد یافت شده: 25

1 - ارائه شاخص‌های حمل‌ونقل درون دانشگاهی با محوریت توسعه پایدار (مطالعه موردی: مسیر سبز دانشگاه فردوسی) (چکیده)
2 - مرور نظام یافته نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)در بهبود ایمنی پروژه‌های ساخت (چکیده)
3 - شناسایی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت ایران (چکیده)
4 - ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک‌ در پروژههای گودبرداری با استفاده از روش AHP؛ مطالعه موردی شهر کربلا (چکیده)
5 - مروری بر معیارهای مکانیابی پناهگاه پس از بحران زلزله (چکیده)
6 - How can communication networks among excavator crew members in construction projects affect the relationship between safety climate and safety outcomes? (چکیده)
7 - Role of Universities in Air Pollution Control: Experience of Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
8 - اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM (چکیده)
9 - بررسی پژوهش های معتبر با موضوع عوامل کلیدی موفقیت پروژه های مشارکت بخش دولتی خصوصی در بازه سال های 1990 تا 2017 (چکیده)
10 - بررسی عوامل تأثیرگذار بر وقوع حادثه ی سقوط از ارتفاع و لغزیدن در صنعت ساختمان (چکیده)
11 - عوامل مؤثر در شکل گیری جو ایمنی در پروژه های ساخت (چکیده)
12 - مروری بر مطالعات پیشین رفتار ایمنی در صنعت ساخت (چکیده)
13 - دسته بندی موانع پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان با دو رویکرد نوع موانع و سطح تصمیم گیری (چکیده)
14 - A Conceptual Model for a Safety-Based Theory of Lean Construction (چکیده)
15 - بررسی روشهای تخمین هزینه در صنعت ساخت (چکیده)
16 - مدیریت ریسک سازمانی با رویکرد فرایندی (چکیده)
17 - Process Approach to Enterprise Risk Management (چکیده)
18 - Value Engineering Methodology; An opportunity for optimization of the project management plan (چکیده)
19 - Who Should Make Strategic Decisions in a Construction Project? (چکیده)
20 - The impact of project's position in its environment on determining project strategy (چکیده)
21 - Lean Governance: A Paradigm Shift in Interorganizational Relationships (IORs) Governance (چکیده)
22 - Social Governance Mechanisms in Construction Projects (چکیده)
23 - A Socio-economic Framework for Adopting Governance Mechanisms in Large Construction Projects (چکیده)
24 - Differentiating the Role of Ex-ante and Ex-post Relational Governance Mechanisms in Regulating Client-Contractor Relationships (چکیده)
25 - Formal Contracts, Social Capital, or Social Exchange; Which One Works Better in Regulating Client-Contractor Relationships in Unstable Environments? (چکیده)