بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyedeh Faezeh Taghizadeh


موارد یافت شده: 23

1 - Determination of 3 monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) and 1,3-Dichloropropan-2-ol (1,3-DCP) levels in edible vegetable oils: A health risk assessment for Iranian consumers (چکیده)
2 - Occurrence of 3-monochloropropane-1,2-Diol (3-MCPD) in canned vegetables: A probabilistic assessment of health risk for Iranian consumers (چکیده)
3 - Probabilistic risk assessment of exposure to multiple metals and pesticides through consumption of fruit juice samples collected from Iranian market (چکیده)
4 - Evaluation of herbicidal and fungicidal activities of six natural components and their phenoxyacetic acids derivatives and assessment of human health risk posed by oral exposure to them (چکیده)
5 - Non-metric Multidimensional Scaling of Barberry (Berberis spp.) Genotypes: Insights from Morphological, Nutritional, and Biochemical Data (چکیده)
6 - بررسی تاثیر انواع بسته بندی بر کیفیت اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (چکیده)
7 - Assessment of Carcinogenic and Non-carcinogenic Risk of Exposure to Metals via Consumption of Coffee, Tea, and Herbal Tea in Iranians (چکیده)
8 - Polycyclic aromatic hydrocarbons, mycotoxins, and pesticides residues in coffee: a probabilistic assessment of risk to health (چکیده)
9 - Assessment of combined exposures to multiple chemicals: pesticides, metals, and polycyclic aromatic hydrocarbons levels in fig fruits (چکیده)
10 - شناسایی متابولیت های فراکسیون های گیاه خرفه Portulaca oleraceaبه روش کروماتوگرافی مایع LC-ESIO MS/MS (چکیده)
11 - Gynodioecy in two Iranian endemic thymes: the comparative study on their volatile compounds, cytological and morphological traits (چکیده)
12 - Cytotoxic activity of cis-(E)- and trans-(Z)-spiroethers isolated from various Arnebia species (چکیده)
13 - Polycyclic aromatic hydrocarbons, pesticides, and metals in olive: analysis and probabilistic risk assessment (چکیده)
14 - Recent Advances in Saffron Soil Remediation: Activated Carbon and Zeolites Effects on Allelopathic Potential (چکیده)
15 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) (چکیده)
16 - Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
17 - Phenolic profle and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
18 - Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio ( Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
19 - تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (چکیده)
20 - Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
21 - مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
22 - Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of five pistachio ( Pistacia vera L.) cultivars collected from different geographical sites of Iran (چکیده)
23 - (Cydonia oblonga) " ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه "به (چکیده)