بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyedeh Faezeh Taghizadeh


موارد یافت شده: 15

1 - Assessment of combined exposures to multiple chemicals: pesticides, metals, and polycyclic aromatic hydrocarbons levels in fig fruits (چکیده)
2 - شناسایی متابولیت های فراکسیون های گیاه خرفه Portulaca oleraceaبه روش کروماتوگرافی مایع LC-ESIO MS/MS (چکیده)
3 - Gynodioecy in two Iranian endemic thymes: the comparative study on their volatile compounds, cytological and morphological traits (چکیده)
4 - Cytotoxic activity of cis-(E)- and trans-(Z)-spiroethers isolated from various Arnebia species (چکیده)
5 - Polycyclic aromatic hydrocarbons, pesticides, and metals in olive: analysis and probabilistic risk assessment (چکیده)
6 - Recent Advances in Saffron Soil Remediation: Activated Carbon and Zeolites Effects on Allelopathic Potential (چکیده)
7 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) (چکیده)
8 - Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
9 - Phenolic profle and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
10 - Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio ( Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
11 - تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (چکیده)
12 - Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
13 - مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
14 - Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of five pistachio ( Pistacia vera L.) cultivars collected from different geographical sites of Iran (چکیده)
15 - (Cydonia oblonga) " ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه "به (چکیده)