بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Vahid Mohtashami


موارد یافت شده: 21

1 - GPU Parallelization of Physical Optics on Parametric Surfaces-A MATLAB-Based Implementation (چکیده)
2 - Dual Polarization Synthesis and Optimization of Cylindrical Offset Reflector Antenna for Cosecant-squared Radiation Pattern (چکیده)
3 - Adaptive Supersampling of Rays for Accurate Calculation of Physical Optics Scattering From Parametric Surfaces (چکیده)
4 - بهبود کارایی محاسباتی پس پردازش فرکانسی در مدل سازی انتشار فرا پهن باند با استفاده از توابع درونیاب چندجمله ای (چکیده)
5 - Physical Optics Calculation of Electromagnetic Scattering from Haack Series Nose Cone (چکیده)
6 - Reconstruction of Surface Curvature from the Triangular Flat Meshes for the Calculation Radar Cross Section of Electrically Large Objects (چکیده)
7 - تعیین نرخ نمونه برداری مورد نیاز درونیابی اسپلاین پایه درجه سوم در محاسبه الگوی سطح مقطع راداری اجسام بزرگ (چکیده)
8 - Sensitivity analysis of ray tracing to the geometrical description of the environment (چکیده)
9 - Adaptive Supersampling in Shooting and Bouncing Ray Method for Efficient and Accurate Scattering Prediction of Electrically Large Objects (چکیده)
10 - Efficient meshing scheme for bodies of revolution - Application to physical optics prediction of electromagnetic scattering (چکیده)
11 - افزابش کارایی الگوریتم برش بزیر در تعیین ناحیه روشن شده رویه های نربز برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ (چکیده)
12 - Efficient and Reliable Ray Tracing, Some Challenges and Proposed Solutions (چکیده)
13 - Efficient enhancement of the accuracy of Ray tracing (چکیده)
14 - Inaccurate Path Correction in Ray Tracing Using Ray Expansion Method (چکیده)
15 - Using cubic B-spline interpolation for efficient ray-tracing-based ultrawideband propagation modeling (چکیده)
16 - Effects of Geometrical Uncertainties on Ray Tracing Results for Site-specific Indoor Propagation Modeling (چکیده)
17 - Effects of inaccuracy of material permittivities on ray tracing results for site-specific indoor propagation modeling (چکیده)
18 - Efficient shooting and bouncing ray tracing using decomposition of wavefronts (چکیده)
19 - Accuracy and computational efficiency improvement of ray tracing using line search theory (چکیده)
20 - Modified wavefront decomposition method for fast and accurate ray-tracing simulation (چکیده)
21 - Efficient ultrawideband propagation modelling by using the cubic B-spline function in ray tracing calculations (چکیده)