بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: amin ahmadi


موارد یافت شده: 25

1 - First report of deutonymph Myianoetus, Willmann, 1937 (Acari: Astigmata) from Iran (چکیده)
2 - Morphological and Molecular (28S rDNA) characterization of Dactylogyrus spp. in Cyprinus carpio and Ctenopharyngodon idella in Mashhad, Iran (چکیده)
3 - Gastrointestinal helminths of the Caspian snowcock (Tetraogallus caspius) partridge from the North Khorasan province, Iran (چکیده)
4 - Evaluating the prior knowledge of toxoplasmosis among students of Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
5 - The first report of Plasmodium spp infection in pigeon in Iran (چکیده)
6 - بررسی مرفولوژی و مولکولی (ناحیه ITS2 )گونه های داکتیلوژیروس ماهی ( Cyprinus carpio) و (Ctenopharyngodon idella) در شهرستان مشهد (چکیده)
7 - ارزیابی اثر درمانی عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و داروی بوتالکس بر آلودگی هموپروتئوس در کبوتران (چکیده)
8 - A survy of pulmonary parasites infection in camels of mashhad slaughterhouse (چکیده)
9 - بررسی آلودگی به انگلهای خارجی در طیور بومی شهرستان نجف آباد (چکیده)
10 - 41Prior knowledge of toxoplasmosis among Iranian university students (چکیده)
11 - Investigation of selected biochemical parameters in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
12 - Relationship between Happiness Dimensions and Indexes of Quality of Doing Physical Activity among Boy Students in High School (چکیده)
13 - Identification of Dactylogyrus spp. and other parasites of common carp in norheast in Iran (چکیده)
14 - مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر نسبت تستوسترون به کورتیزول در زنان یائسه (چکیده)
15 - اولین گزارش رخداد فیزالوپترا از میمون در ایران (چکیده)
16 - تأثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژنها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن (چکیده)
17 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس جدا شده از ماهیان کپور پرورشی شهرستان مشهد (چکیده)
18 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس در ماهی کپور علفخوار شهرستان مشهد (چکیده)
19 - A survey on endoparasites and ectoparasites of stray cats from Mashhad (Iran) and association with risk factors (چکیده)
20 - Investigation of some blood biochemical parameters in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
21 - Status of some oxidative stress biomarkers in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
22 - Prevalence of gastrointestinal helminths in stray cats from Mashhad (Iran) and association with risk factors (چکیده)
23 - تاثیر شش ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح لپتین ، کورتیزول، انسولین و گلوکز سرم زنان میانسال لاغر (چکیده)
24 - تعیین ارتباط ابعاد سلامت روان و کیفیت ورزش کردن شهروندان جوان (چکیده)
25 - ارتباط ابعاد شادکامی و کیفیت ورزش کردن دانش آموزان پسر دبیرستانی (چکیده)