بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: farzad mondani


موارد یافت شده: 13

1 - اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز (چکیده)
2 - Determination of optimal strip width in strip intercropping of maize (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) in Northeast Iran (چکیده)
3 - اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریته کلزا (چکیده)
4 - Interaction effect of CO2 enrichment and nutritional condition on physiological characteristics, essential oil and yield of lemon balm (Melissa officinalis L.) (چکیده)
5 - Evaluation of Tomato Production Systems in Terms of EnergyUse Efficiency and Economical Analysis in Iran (چکیده)
6 - Pulses Production Systems in Term of Energy Use Efficiency (چکیده)
7 - Influence of weed competition on potato growth, production and radiation use efficiency (چکیده)
8 - اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن و شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در شرایط گلخانه (چکیده)
9 - اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (چکیده)
10 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (چکیده)
11 - A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland wheat production systems (چکیده)
12 - اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز (چکیده)
13 - اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)