بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: maryam mousavi


موارد یافت شده: 19

1 - Thiamine as a peripheral neuro-protective agent in comparison with N-acetyl cysteine in axotomized rats (چکیده)
2 - The Effect of Corporate Governance Structure on Fraud and Money Laundering (چکیده)
3 - تحلیل جایگاه ایران در مزیت نسبی و ساختار بازار جهانی خرما (چکیده)
4 - Dry reforming of methane by La0.5Sr0.5NiO3 perovskite oxides: influence of preparation method on performance and structural features of the catalysts (چکیده)
5 - Effect of “Magnetized Water” on Size of Nickel Oxide Nanoparticles and their Catalytic Properties in Co2 Reforming of Methane (چکیده)
6 - مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (چکیده)
7 - مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک (چکیده)
8 - مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (چکیده)
9 - Performance and structural features of LaNi0.5Co0.5O3 perovskite oxides for the dry reforming of methane: influence of the preparation method (چکیده)
10 - اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیــون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک (چکیده)
11 - Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Neuronal Degeneration Due to Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
12 - Dose-Dependent Delay of Wallerian Degeneration Induced by Dexamethasone after Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
13 - The effect of magnetic field on particle Size of NiO nanoparticles (چکیده)
14 - Size-controled synthesis of NiO-MgO nanoparticles in CO2-steam reforming of methane (چکیده)
15 - Combined reforming of methane by carbon dioxide and water: Particle size effect of Ni–Mg nanoparticles (چکیده)
16 - Clay mineralogical changes in loess-soils sequences along an ecological gradient in northern Iran: Implications for palaeoenvironment (چکیده)
17 - مقایسه فعالیت آنزیم تریپسین در حضورمیدان مغناطیسی و در غیاب میدان (چکیده)
18 - study of enzymatic activity in static magnetic feild for immobilized and free trypsin onto silica gel (چکیده)
19 - تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد (چکیده)