بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: masoud aghaei


موارد یافت شده: 14

1 - ارائۀ مدل نقش توسعۀ پایدار در تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربۀ کسبوکار (چکیده)
2 - رواسنجی پرسشنامه‌ی خُرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران (چکیده)
3 - ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار (چکیده)
4 - بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر (چکیده)
5 - A relationship between physical activity and healthy quality of life in students (چکیده)
6 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
7 - Relationship between and accidents/injuries and lawsuits in risk management behaviors aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
8 - An investigation of stress management techniques in group and individual athletes in Rasht City (چکیده)
9 - Relationship between demographic characteristics and risk management operations aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
10 - Evaluating the status of Total Quality Management in Sports and Youth Bureaus of Khorasan-e Razavi Province, Iran (چکیده)
11 - Measurement of research productivity and its relationship with the organizational culture of faculty members of physical education departments of public Universities of Iran (چکیده)
12 - The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (چکیده)
13 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
14 - Relationship between employees empowerment with organizational commitment in employess of Khorasan Razavi sport and youth administration (چکیده)