بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohammad noshad


موارد یافت شده: 21

1 - ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌ شدۀ دهان (چکیده)
2 - Quantification of enzymatic browning kinetics of quince preserved by edible coating using the fractal texture Fourier image (چکیده)
3 - توصیف کنتیک قهوه ای شدن آنزیمی برش های تازه سیب گلاب با استفاده از روش های مختلف آنالیز تصاویر دیجیتال (چکیده)
4 - اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
5 - Influence of Interfacial Engineering on Stability of Emulsions Stabilized with Soy Protein Isolate (چکیده)
6 - Effect of layer-by-layer polyelectrolyte method on encapsulation of vanillin (چکیده)
7 - Microencapsulation of vanillin by spray drying using soy protein iisolate– maltodextrin as wall material (چکیده)
8 - Freeze - thaw stability of emulsions with soy protein isolate through interfacial engineering (چکیده)
9 - effect of pretreatment on quality of dried quince (چکیده)
10 - بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ (چکیده)
11 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی در طی فرایند خشک کردن به (چکیده)
12 - کاربرد سیستم استنتاج تطبیقی فای-عصبی (ANFIS) در پیش بینی میزان از دست دادن آب اسلایس های به در طی فرایند آبگیری اسمزی با استفاده از فراصوت (چکیده)
13 - پیش بینی محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرایند آبگیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز (چکیده)
14 - Multi-Objective Optimization of Osmotic– Ultrasonic Pretreatments and Hot-Air Drying of Quince Using Response Surface Methodology (چکیده)
15 - Prediction of moisture content in pre-osmosed and ultrasounded dried banana using genetic algorithm and neural network (چکیده)
16 - بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ (چکیده)
17 - Desorption Isotherms and Thermodynamic Properties of Fresh and Osmotic–Ultrasonic Dehydrated Quinces (چکیده)
18 - Effect of osmosis and ultrasound pretreatment on the moisture adsorption isotherms of quince (چکیده)
19 - KINETIC MODELING OF REHYDRATION IN AIR-DRIED QUINCES PRETREATED WITH OSMOTIC DEHYDRATION AND ULTRASONIC (چکیده)
20 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات رنگی موز طی خشک کردن هوای داغ با پیش تیمار اسمز- التراسوند (چکیده)
21 - multi-objective optimization of air-dried banana quality pretreated with osmotic dehydration and ultrasonication using RSM (چکیده)