بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: morteza chaji


موارد یافت شده: 18

1 - مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آ نها در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
2 - The effects of high pressure steam treatment on some chemical and physical characteristics of sugarcane pith (چکیده)
3 - The effect of dietary level of steam treated sugarcane pith on digestibility and ruminal passage (چکیده)
4 - اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده (چکیده)
5 - ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای پیت خام و عمل آوری شده با بخار تحت فشار (چکیده)
6 - اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار (چکیده)
7 - The affect of mixed enzyme and chemical treatment of bagasse, untreated and steam pre-treated sugarcan pit on in vitro digestion of dry matter (چکیده)
8 - In vitro rumen fungi quantification in medium containing sodium hydroxide or formaldehyde treated sunflower meal using quantitative competitive PCR assay (چکیده)
9 - The potential of low temperature steam treatment for improving the nutritional value of sugarcane pith (چکیده)
10 - The in vitro gas production of untreated and high pressure steam treated sugarcane pith (چکیده)
11 - اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بر هضم شکمبه و حرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند (چکیده)
12 - مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
13 - The effect of formaldehyde or sodium hydroxide on in situ rumen degradation of low and high fat sunflower meal (چکیده)
14 - Effect of Diets Containing Anionic Salts or Hydrochloric Acid Treated Alfalfa Silage on Blood and Urine Acid-Base Properties of Holstein Dry Cows (چکیده)
15 - The degradation kinetic of NDF and lignin of sunflower meal containing low or high fat treated with sodium hydroxide (چکیده)
16 - In vitro gas production parameters of high fat sunflower meal treated with formaldehyde, sodium hydroxide or exogenous enzyme (چکیده)
17 - The effect of fat content of sodium hydroxide treated sunower meal on in situ dry matter and crude protein degradation parameters (چکیده)
18 - تاثیر جیره های غذایی حاوی نمکهای آنیونی یا اسیدکلریدریک بر مواد معدنی و وضعیت اسید- باز خون و ادرار تلیسه ها و گاوهای خشک نژاد هلشتاین (چکیده)