بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: neda baghiee


موارد یافت شده: 14

1 - Damage diagnosis of bridge girders via modal flexibility deflections, inertia force vectors, and strain energies (چکیده)
2 - OPTIMIZING MASS FOR VIBRATION ANALYSIS OF PLANE STRUCTURE (چکیده)
3 - Damage detection of multi-girder bridge superstructure based on the modal strain approaches (چکیده)
4 - Damage detection in bridge structures by the Ritz vectors in the modal strain space (چکیده)
5 - Flexibility based method for the extent of damage in degrading bridge structures after in-service loading (چکیده)
6 - بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش های مودال (چکیده)
7 - ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی (چکیده)
8 - Damage Detection in Reinforced Concrete Beams Based on the Ritz Vectors (چکیده)
9 - ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال (چکیده)
10 - Structural Damage Identification of Reinforced Concrete Beams Strengthened by CFRP Sheets (چکیده)
11 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
12 - Studies on damage and FRP strengthening of reinforced concrete beams by vibration monitoring (چکیده)
13 - ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی (چکیده)
14 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (چکیده)