بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: somaye zarenezhad


موارد یافت شده: 12

1 - COVID-19 Anxiety in Children and Its Relationship with Self-Related Skills of Executive Functions (چکیده)
2 - Mind-body exercise affects attention switching and sustained attention in female adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A randomized, controlled trial with 6-month follow-up (چکیده)
3 - رابطه والدگری ذهنآگاهانه با کنشهای اجرایی کودکان: نقش واسطهای امواج مغزی (چکیده)
4 - Comparing the Effect of Risperidone, Virtual Reality and Risperidone on Social Skills, and Behavioral Problems in Children with Autism: A Follow-up Randomized Clinical Trial (چکیده)
5 - مقایسه نقص کارکردهای اجرایی افراد سالمند کاشت حلزون شده و سالمندان با سمعک (چکیده)
6 - اثربخشی نوروفیدبک بر نقایص شناختی وادراک دیداری حرکتی دانش اموزان مبتلا به نارساخوانی (چکیده)
7 - The Effectiveness Perceptual Skills Rebuilding Program on Improving Motor Problem in Student With Developmental Coordination Disorder (چکیده)
8 - ویژگی های روان سنجی پرسشنامه محیط خانه مبتنی بر کارکردهای اجرایی (چکیده)
9 - <p>The Effect of Perceptual-Motor Training on Executive Functions in Children with Non-Verbal Learning Disorder</p> (چکیده)
10 - اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی، بازداری پاسخ و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان (چکیده)
11 - The effectiveness of cognitive skills recovery program on avoiding scribbling in elementary students (چکیده)
12 - بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی (چکیده)