بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ziba rahimian mashhad


موارد یافت شده: 10

1 - Comparison of the Effects of Aerobic and Resistance Exercises on Arterial Stiffness, Endothelial Function, Carotid Intima-Media Thickness, and Inflammatory Biomarkers in Obese Sedentary Females. (چکیده)
2 - تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق (چکیده)
3 - تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق (چکیده)
4 - Determining the Prevalence and Causes of Sport Injuries among Female Volleyball Players of Iran Super League (چکیده)
5 - Comparison the effect of six weeks aerobic training and diet on Body Composition, Lipid Profile and Metabolic Syndrome Indexes in obese women (چکیده)
6 - The effects of aerobic training and diet on blood pressure and Renin-Aldestron of obese women with hypertension (چکیده)
7 - تأثیر برنامه ی تمرین هوازی و رژیم غذایی برعوامل خطرسازقلبی- عروقی و فشار خون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشارخون بالا (چکیده)
8 - تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر فشار خون و رنین- آلدسترون زنان چاق مبتلا به پُرفشارخونی (چکیده)
9 - آسیب های ورزشی و اقدامات بعد از آن در میان دختران دانشجوی والیبالیست (چکیده)
10 - مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پر فشار خونی (چکیده)