بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: نصرتی


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو‌های نژاد هلشتاین (چکیده)
2 - بررسی تنوع ساختار کروموزومی در ژنوم گاو های هلشتاین با استفاده از بسته نشانگری ‏‎50K (چکیده)
3 - اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک (چکیده)
4 - اثر عمل آوری داخلی بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا باعیار سیمان مختلف (چکیده)
5 - random regresion model to estimate test-day milk yield genetic parameters of Iranian Holesteins (چکیده)
6 - ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره (چکیده)
7 - Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter (چکیده)
8 - Effect of PMSG Doses on Reproductive Performance of Kurdi Ewes Artificially Inseminated during Breeding Season (چکیده)
9 - اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری (چکیده)
10 - برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - تحلیل ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی (چکیده)
12 - Histology of Sturgeon(Acipenseridea) Gills (چکیده)
13 - مطالعه بافت شناسی زوائد پیلوریک در ماهی قزل آلا (چکیده)
14 - مقایسه بافت شناسی ساختمان آبشش در ماهی قزل آلا و خاویاری (چکیده)
15 - بررسی و حل تحلیلی ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی (چکیده)