بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: جوندگان


موارد یافت شده: 16

1 - بررسی میزان فراوانی آلودگی های کرمی جوندگان شهرستان کلات خراسان رضوی (چکیده)
2 - مطالعه اختلافات ریختی درجمجمه های جرد تریسترامی (جوندگان: موش سانان): یک مطالعه به روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
3 - بارکدگذاری DNA وکاربرد آن در آرایه‌شناسی: جرد نیمروز Meriones meridianus (جوندگان، موش‌سانان، جربیلها) به عنوان مورد مطالعاتی (چکیده)
4 - تله فراگیر- رویکردی جدید در کنترل جوندگان مضر (چکیده)
5 - بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شیراز ( بخش مرکزی ) (چکیده)
6 - بررسی رابطه تنوع و فراوانی جوندگان با پوشش گیاهی و ارتفاع در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزدگان (چکیده)
7 - بررسی مقدماتی شیوع کربپتوسپوریدیوم در جوندگان وحشی استان خراسان (چکیده)
8 - بررسی تاکسونومیک شش گونه از جردهای مرینوس ( میو ریده ، جوندگان ) ایران (چکیده)
9 - شناسایی بقایای جوندگان موجود در رسوبات رباط شرف سرخ خراسان با استفاده از مطالعات مورفولوژیک و نئونتولوژیک (چکیده)
10 - تنوع هيستولوژيكي و هيستوشيمي غدد بزاقي چندين گونه از جوندگان (چکیده)
11 - بررسي بيوسيستماتيك مقايسه اي 9 گونه از جوندگان جنوب خراسان بر اساس مطالعات هيستولوژي و هيستوشيمي غدد (چکیده)
12 - بررسي استفاده از بهينه از جوندگان در مطالعات ازمايشگاهي و تحقيقاتي (چکیده)
13 - بررسي هيستوشيميايي لكين و مطالعه بيوسيستماتيك مقايسه اي آن در جوندگان خانواده ميوريده (چکیده)
14 - Immunocontraception راهي نوين در مبارزه با جوندگان ناقل بيماريها (چکیده)
15 - بررسي انگلهاي خارجي و كرمهاي دستگاه گوارش جوندگان در استان خراسان (چکیده)
16 - تنوع زيستي جوندگان کوير مرکزي فلات ايران (چکیده)