بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مصطفی صالحی


موارد یافت شده: 11

1 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part I: Formulation and characteristics of the methods (چکیده)
2 - مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی (چکیده)
3 - Structural geometrical nonlinear analysis by displacement increment (چکیده)
4 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part II: Comparing efficiencies of the methods (چکیده)
5 - Nonlinear Analysis of Cable Structures under General Loadings (چکیده)
6 - آنالیز شکست برج های انتقال نیرو (چکیده)
7 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری و محاسبه دینامیکی سطح مقطع براده به کمک روش مدلسازی جسم صلب با استفاده از نرم افزار ACIS (چکیده)
8 - سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی (چکیده)
9 - اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای (چکیده)
10 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری بکمک مدلسازی جسم صلب (چکیده)
11 - تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار (چکیده)