مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. عبدالله خدابخشی شلمزاری , جعفر شفیعی سردشت , تعهد به پرداخت مالیات از منظر رویه قضایی, پژوهشنامه مالیات, دوره (29), شماره (50), سال (2021-9), صفحات (7-25)
  2. جواد فاضلی نژاد , جعفر شفیعی سردشت , آسیب شناسی نقش دیوان محاسبات در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون, دانش حقوق عمومی, دوره (10), شماره (33), سال (2021-9), صفحات (33-56)
  3. جعفر شفیعی سردشت , علی اکبر گرجی , علی قانعی , اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران, حقوقی دادگستری, دوره (80), شماره (96), سال (2016-12), صفحات (125-153)
  4. جعفر شفیعی سردشت , ناهمگرایی نظام قضایی پیرامون مسئولیت مدنی دولت, رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری, دوره (7), شماره (7), سال (2020-9), صفحات (59-84)
  5. جعفر شفیعی سردشت , علی اکبر گرجی ازندریانی , جواد فاضلی نژاد , کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران, حقوق اداری, دوره (6), شماره (16), سال (2018-12), صفحات (63-88)
  6. جعفر شفیعی سردشت , علی اکبر گرجی ازندریانی , گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل, پژوهش حقوق عمومی, دوره (19), شماره (56), سال (2017-11), صفحات (59-82)

مقالات ارایه شده در کنفرانس