مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. جعفر شفیعی سردشت , سیدمحمدجواد ساداتی , سیدسجاد میری , کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت, پژوهش های نوین حقوق اداری, دوره (5), شماره (17), سال (2024-2), صفحات (243-273)
  2. محمدامین حسن زاده , فخرالدین ابوییه , جعفر شفیعی سردشت , مکانیزم های حقوقی جرم انگاری به کارگیر کودکان در قوانین کیفری ایران و اسناد بین المللی, حقوق پزشکی, دوره (16), شماره (16), سال (2022-11), صفحات (1-12)
  3. عبدالله خدابخشی شلمزاری , جعفر شفیعی سردشت , تعهد به پرداخت مالیات از منظر رویه قضایی, پژوهشنامه مالیات, دوره (29), شماره (50), سال (2021-9), صفحات (7-25)
  4. جواد فاضلی نژاد , جعفر شفیعی سردشت , آسیب شناسی نقش دیوان محاسبات در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون, دانش حقوق عمومی, دوره (10), شماره (33), سال (2021-9), صفحات (33-56)
  5. جعفر شفیعی سردشت , علی اکبر گرجی , علی قانعی , اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران, حقوقی دادگستری, دوره (80), شماره (96), سال (2016-12), صفحات (125-153)
  6. جعفر شفیعی سردشت , ناهمگرایی نظام قضایی پیرامون مسئولیت مدنی دولت, رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری, دوره (7), شماره (7), سال (2020-9), صفحات (59-84)
  7. جعفر شفیعی سردشت , علی اکبر گرجی ازندریانی , جواد فاضلی نژاد , کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران, حقوق اداری, دوره (6), شماره (16), سال (2018-12), صفحات (63-88)
  8. جعفر شفیعی سردشت , علی اکبر گرجی ازندریانی , گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل, پژوهش حقوق عمومی, دوره (19), شماره (56), سال (2017-11), صفحات (59-82)

مقالات ارایه شده در کنفرانس