بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی


موارد یافت شده: 9

1 - تاملی بر ابعاد انگیزشی موثر بر برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی: کارآمدی فردی، جمعی و تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه (چکیده)
2 - نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان (چکیده)
3 - نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
4 - بررسی نقش کیفیت زندگی بر ابعاد سازگاری دانش آموزان دبستان (چکیده)
5 - نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی (چکیده)
6 - رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد (چکیده)
7 - رابطه جهت گیری مذهبی (بیرونی و درونی) با انگیزش تحصیلی (چکیده)
8 - رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان (چکیده)
9 - نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی (چکیده)