بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست


موارد یافت شده: 12

1 - سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) (چکیده)
2 - ظرفیت تحمل شهری برمبنای مصرف و بهرهوری از منابع آب در شهر مشهد (چکیده)
3 - امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد (چکیده)
4 - تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (چکیده)
5 - سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) (چکیده)
6 - امکان سنجی استقرار اتوبوس گردشگری در شهر مشهد (چکیده)
7 - اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون (چکیده)
8 - شناسایی نواحی بحرانی منابع آب شهر سبزوار بر اساس بار آلودگی نیترات (چکیده)
9 - بیین الگوی نظری نقش خدمات شهری سبز در زیست پذیری شهری (چکیده)
10 - بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد) (چکیده)
11 - بررسی پتانسیل تولید و استفاده از سوخت های زیستی در ایران (چکیده)
12 - بررسی امکان احداث تالاب های مصنوعی جهت تصفیه پساب های شهری مشهد مقدس (چکیده)