بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران


موارد یافت شده: 9

1 - پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی (چکیده)
2 - (مطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکبDahalia sp) (چکیده)
3 - تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانههای فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس (چکیده)
4 - بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی (چکیده)
5 - Investigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro condition (چکیده)
6 - تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان (چکیده)
7 - تعیین دمای بهینه جهت جوانه زنی بذر Climacoptera turcomanica، گیاهی با قابلیت زینتی شدن و مقاوم به شوری (چکیده)
8 - ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) ، گیاهی دارای قابلیت زینتی (چکیده)
9 - Genetic diversity of Allium species, the plants with high ornamental potential in Iran (چکیده)