بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
2 - شناسایی پنج نماتد انگل گیاهی از خانواده Dolichodoridae درباغات استان آذربایجان غربی (چکیده)
3 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر عناب در استان خراسان جنوبی (چکیده)
4 - بررسی میزان فعالیت آنزیمی چندین جدایه از قارچ تریکودرما در توانایی بیوکنترلی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
5 - اولین گزارش Paratrophurus hungaricus در باغات استان آذربایجان غربی (چکیده)
6 - آنالیز مولکولیHelicotylenchus digonicus بر اساس توالی 28SrDNA (چکیده)
7 - آنالیز مولکولی و توالی یابی گونه Xiphinema index از خراسان جنوبی و موقعیت فیلوژنتیکی آن بر اساس دامنه D2-D3 (چکیده)
8 - مقایسه سمیت تماسی دو فرمولاسیون میکروکپسول و امولسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات نر سوسری آلمانی Blattellagermanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) (چکیده)
9 - پارازیتوییدهای شپشک آردآلود Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae) در مشهد، ایران (چکیده)
10 - تاثیر ورمی‌کمپوست روی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem., Aphididae)، در دو رقم خیار گلخانه‌ای (چکیده)
11 - مقایسه نقوش ژنتیکی سودوموناسهای مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
12 - شناسایی باکتریهای اپی فیت مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - طبقه بندی جدا یه های توکسین زا و غیر توکسین زای P. syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
14 - ردیابی ویروئیدهای مو از تاکستانهای شمال شرق ایران (چکیده)
15 - همراهی یک مولکول دی.ان.ای. غیر عادی با Beet curly top Iran virus (چکیده)
16 - گزارشی از سویه جدید ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند در خراسان رضوی (چکیده)
17 - شناسائی باکتری های درون همزیست اختیاری در زنجرک Circulifer haematoceps (چکیده)
18 - بررسی خصوصیات مولکولی ویروس زردی غربی چغندر قند در استان خراسان رضوی (چکیده)
19 - ثبت میزبان جدید برای ویروس موزائیک زرد لوبیا در ایران (چکیده)
20 - تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس برگ بادبزنی مو در ایران (چکیده)
21 - ساخت سازه عفونت‌زای جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
22 - تعیین ترادف کامل ژنوم جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
23 - بررسی تنوع ژنتیکی در ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در شمال شرق ایران (چکیده)
24 - بررسی بیماری زایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه لارو سن آخر بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)