بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن


موارد یافت شده: 8

1 - بررسی کمی و کیفی منابع آب در حوزه های کوهستانی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه منشاد استان یزد) (چکیده)
2 - مدیریت چرخه های خشکسالی (مقاوم سازی بجای کمک به جوامع در خطر) (چکیده)
3 - مدیریت منابع آب در خشکسالیها با استفاده از محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط الگوریتم SEBAL (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد استان یزد) (چکیده)
4 - بررسی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی و پیش بینی خشکسالی (چکیده)
5 - بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDI (چکیده)
6 - بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن (چکیده)
7 - بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید درشرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
8 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه زنی بذور سیاهدانه (چکیده)