بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر


موارد یافت شده: 9

1 - آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
2 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq. (چکیده)
3 - بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی به انواع فوزاریوم (چکیده)
4 - رابطه بین جوان زنی و آزمایشات ویگور بذر در ارقام مختلف سویا (.Glycine max L) (چکیده)
5 - بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر (چکیده)
6 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم (چکیده)
7 - بررسی جوانه زنی و خواب بذر چند گونه مرتعی خانواده های بقولات و گندمیان در مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
8 - تاثیر سوپرجاذب پلیمری در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات بذری نازبوی معطر (چکیده)
9 - اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز (چکیده)