بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: 2nd International and 10th National Biotechnology Congress


موارد یافت شده: 11

1 - Studying the effects of cerium oxide nanoparticles on proliferation of adipose-derived mesenchymal stem cells in vitro (چکیده)
2 - The effects of decellularization methods on biological properties of human dermal matrix scaffolds (چکیده)
3 - Evaluating of the synergistic anticancer effects of E. coli DH5α and glycyrrhizic acid compound on growth of CT26 colon cancer cells (چکیده)
4 - Investigating anticancer synergistic effects of radiation and cisplatin for treatment of cervical cancer in vitro (چکیده)
5 - Investigating the anti-cancer effects of sesquiterpene lactone cynaropicrin on KYSE30 human esophagal carcinoma cells مری(KYSE30) (چکیده)
6 - Investigating cytotoxic and anticancer properties of auraptene and its two derivatives on cervical cancer in vitro (چکیده)
7 - Investigating Cytotoxicand Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I)Complex onHeLa Cervical Cancer Cells (چکیده)
8 - Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerousmouse cell lines (چکیده)
9 - Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerous mouse cell lines (چکیده)
10 - Investigating Cytotoxic and Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I) Complex on HeLa Cervical Cancer Cells (چکیده)
11 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی در باکتری های اندوفیت جدا شده از دو گیاه دارویی Ephedra intermedia و Ephedra foliata (چکیده)