بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ایسکمی


موارد یافت شده: 12

1 - اثر آنتی آریتمیک عصاره اتانولی پیه انار متعاقب آسیب ایسکمی و پرفوزیون مجدد قلب ایزوله (چکیده)
2 - نقش کانال‌های پتاسیمی وابسته به ATP در حفاظت ناشی از پیش ایسکمی دوردست کبد در ضایعه ایسکمی/ پرفوزیون مجدد قلب ایزوله در موش صحرایی (چکیده)
3 - نقش نیتریک اکسید در اثرات آنتی آریتمیک آب انار (چکیده)
4 - مقایسه اثرات آنتی آریتمتیک آب انار و نیترو ال آرژنین متیل استر در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت. (چکیده)
5 - اثرات آنتی آریتمیک رزوراترول متعاقب ایسکمی و رپرفیوژن قلب ایزوله موش صحرایی. همایش ملی گیاهان دارویی (چکیده)
6 - نقش نیتریک اکسید در اثرات آنتی آریتمیک آب انار (چکیده)
7 - اثرات حفاظتی رزوراترول در برابر آسیب ناشی از ایسکمی وپرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت (چکیده)
8 - اثرات حفاظتی آب انار2% در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت (چکیده)
9 - بررسی مقایسه ای اسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در بافت مغز ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
10 - اثرات همودینامیک آب انار در بیماران مبتلا به گرفتگی و رپرفوزیون کرونر (چکیده)
11 - اثر حفاظتی آب انار متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد میوکارد (چکیده)
12 - اثرات آنتی آریتمیک آب انار متعاقب ایسکمی و رپرفوزیون قلب مجزای موش صحرایی. (چکیده)