بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تغییرات دما


موارد یافت شده: 10

1 - ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان شهر مشهد (چکیده)
2 - مقایسه تغییرات دما در دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و چابهار (چکیده)
3 - مقایسه تغییرات فصلی در چند ایستگاه سینوپتیک شرق ایران (چکیده)
4 - بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی (چکیده)
5 - بررسی نقطه‌ی شکست و روند تغییرات دامنه شبانه‌روزی دمای هوای شهر مشهد (چکیده)
6 - توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران (چکیده)
7 - بررسی روند تغییرات حدی دمای شهر مشهد در مقیاس‌های مختلف (چکیده)
8 - مطالعه ارتعاشات آزاد و ناپایداری نانولوله های کربنی حامل سیال با استفاده از مدل پوسته استوانه ای (چکیده)
9 - بررسی اثر میزان مالتو دکسترین و دبی ورودی بر تغییرات دمایی طی خشک کردن آب هویج-کرفس به روش پاششی (چکیده)
10 - بررسی ارتباط نشانه های پهن مقیاس اقلیمی با بارش خراسان (چکیده)