بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تمرکز تنش


موارد یافت شده: 10

1 - ارائه‌ی مدل ریاضی جدید بر پایه‌ی روش رگرسیونی جهت تخمین تمرکز تنش اطراف بریدگی بیضی شکل در صفحات کامپوزیتی تحت بار کششی (چکیده)
2 - ارائه‌ی‌ یک رابطه‌ی صریح جهت تحلیل تنش صفحات دارای گشودگی‌ شبه مربّعی و تحت کشش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه (چکیده)
3 - اثر فرآیند پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) بر تغییرات ریزساختاری چدن نشکن (چکیده)
4 - تخمین ضریب تمرکز تنش گشودگی دایره ای واقع در ورق ارتوتروپیک با استفاده از مدلی جدید بر پایه روش رگرسیونی (چکیده)
5 - مدل سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگی مثلثی شکل (چکیده)
6 - تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برونیابی جابجائی (چکیده)
7 - ارزیابی دو معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش و مولفه های تنش برای پیش بینی جهت انتشار ترک در محیطهای شبه سنگی (چکیده)
8 - بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی (چکیده)
9 - بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی (چکیده)
10 - تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار (چکیده)