بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مدول الاستیسیته


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی دوام بتن با الیاف ترکیبی در برابر چرخههای ذوب و یخبندان به کمک مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی (چکیده)
2 - اندازه گیری مدول الاستیسیته دانه کدو با استفادهد از تئوری های مختلف (چکیده)
3 - ویژگیهای بتن فوق توانمند و رفتار ترک خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح (چکیده)
4 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)
5 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)
6 - بررسی آسیب مکانیکی در میوه‌های هسته دار مطالعه موردی گیلاس تک دانه مشهدی (چکیده)
7 - بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی (چکیده)
8 - بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری (چکیده)
9 - بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه (چکیده)