بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SVM


موارد یافت شده: 34

1 - Assessment of aviation accident datasets in severity prediction through machine learning (چکیده)
2 - امکان‌سنی تشخیص و طبقه‌بندی فیزیکی خرمای مضافتی بااستفاده از روش پردازش تصاویر دییتال و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان توسط تلفن همراه (چکیده)
3 - Expectation-based and Quantile-based Probabilistic Support Vector Machine Classification for Histogram-Valued Data (چکیده)
4 - Three-Phase to Two-Phase Matrix Convertor with Reduced Switches (چکیده)
5 - Modeling and classifying the in-operando effects of wear and metal contaminations of lubricating oil on diesel engine: A machine learning approach (چکیده)
6 - Speech emotion recognition based on SVM and KNN classifications fusion (چکیده)
7 - Application of Machine Learning Approaches in Rainfall-Runoff Modeling (Case Study: Zayandeh_Rood Basin in Iran) (چکیده)
8 - Impact of Patients’ Gender on Parkinson’s disease using Classification Algorithms (چکیده)
9 - تخمین نرخ شکست خطوط لوله در شبکه آب شهری با استفاده از lssvm و خوشه بندی فازی مبتنی بر pso در محیط gis (چکیده)
10 - ادغام مبدل ماتریسی غیرمستقیم با مبدل T-Source (چکیده)
11 - WS-TWSVM: Weighted Structural Twin Support Vector Machine by local and global information (چکیده)
12 - Robust Fuzzy Support Vector Machines With Locally Linear Embedding Algorithm (چکیده)
13 - حفاظت خط انتقال در حضور جبرانساز خازنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
14 - The Diagnosis of Hepatitis Diseases by Support Vector Machines and Artificial Neural Networks (چکیده)
15 - ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی گرا (چکیده)
16 - حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری (چکیده)
17 - Robust support vector machine-trained fuzzy system (چکیده)
18 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
19 - یک روش ترکیبی جدید برای نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته‌نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان (چکیده)
20 - Quasi Support Vector Data Description (QSVDD) (چکیده)
21 - پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
22 - LS-SVM and FCM assessment approach in estimation of pipeline scouring on a river bed (چکیده)
23 - Overview of modulation techniques for the four-switch converter topology (چکیده)
24 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
25 - اعمال یادگیری تقویتی جهت طراحی مسیر در مساله مکان یابی و تهیه همزمان نقشه ربات متحرک با استفاده از معیار SSE (چکیده)
26 - A comparative study of DWT, CWT and DCT transformations in ECG arrhythmias classification (چکیده)
27 - Improved DAG SVM: A New Method for Multi-Class SVM Classification (چکیده)
28 - Intelligent Arrhythmia Detection using Genetic Algorithm and Emphatic SVM-ESVM (چکیده)
29 - A Hybrid Method for Soccer Video Events Retrieval Using Fuzzy Systems (چکیده)
30 - A qualitative comparison of Artificial Neural Networks and Support Vector Machines in ECG arrhythmias classification (چکیده)
31 - ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
32 - Discrete Mobile Terminal Location Estimation Using Support Vector Machine (چکیده)
33 - طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet (چکیده)
34 - Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) (چکیده)