بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گرفتگی


موارد یافت شده: 13

1 - کنترل گرفتگی بیولوژیکی غشایی در سیستم های RO به وسیله مهارکننده‌های حد نصاب (چکیده)
2 - بررسی اثرات گل آلوده سازی آب در کاهش نشت از کانالهای انتقال آب (مطالعه موردی: شهرستان فردوس، خراسان جنوبی) (چکیده)
3 - بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پیدرپی شریانی بعد از قوس آئورت با استفاده از نرمافزار اپنفوم (OpenFoam) (چکیده)
4 - بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پیدرپی شریانی بعد از خم 90 درجه با استفاده از نرمافزار اپن فوم (OpenFoam) (چکیده)
5 - مروری بر پدیده گرفتگی بیولوژیکی در سامانه زهکش لندفیل با مصالح دانه ای تحت تاثیر جریان شیرابه (چکیده)
6 - شبیه ‌سازی دارو رسانی هدفمند در سیستم ورتبروبازیلار توسط میکرو ذرات آهن-کربن، تحت تاثیر میدان مغناطیسی (چکیده)
7 - بررسی تاثیر جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در پیدایش بیماری گرفتگی رگ (چکیده)
8 - بررسی اثرات آب ا نار بر روی قند خون بیماران مبتلا به گرفتگی و رپرفوزیون کرونر. (چکیده)
9 - بررسی جریان سه بعدی خون در رگهای با گرفتگی های متوالی و متقارن محوری (چکیده)
10 - تأثیر کاربرد توأم آب و پساب بر دبی قطره چکان ها در سیستم ابیاری قطره ای (چکیده)
11 - برسی اثرات همزمان غیر نیوتنی و ضربانی خون بر همودینامیک جریان در گرفتگی عروق خونی (چکیده)
12 - بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
13 - اهمیت و کنترل گرفتگی مبدل های حرارتی در صنایع فراوری شیر (چکیده)