بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Ascochyta rabiei


موارد یافت شده: 9

1 - تمایز ژنوتیپ های نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی با استفاده از سامانه تکثیر انتخابی جهش (چکیده)
2 - شناسایی ژن gsh303 رمزگذار پروتئین نامزد کارکرد تغییرگری در برهمکنش Ascochyta rabiei با گیاه نخود (چکیده)
3 - انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن (چکیده)
4 - The new resistant chickpea lines to six pathotypes of Ascochyta blight in Iran (چکیده)
5 - تعیین تنوع ژنتیکی قارچ بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD Identification of Genetic Diversity in the Ascochyta Blight Pathogen of Chickpea [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] Using RAPD Markers (چکیده)
6 - تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایران (چکیده)
7 - Expression of Phenylpropanoid Pathway Genes in Chickpea Defense Against Race 3 of Ascochyta rabiei (چکیده)
8 - تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايران (چکیده)
9 - تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهاي (چکیده)