بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Heterorhabditis


موارد یافت شده: 19

1 - Molecular characterizations of the entomopathogenic nematodes, Heterorhabditis bacteriophora and Oscheius myriophilus from Iraq (چکیده)
2 - Whole-genome-based revisit of Photorhabdus phylogeny: Proposal for the elevation of most subspecies to the species level and the emendation of several species, and description of one novel species: Photorhabdus bodei sp. nov. and one novel subspecies: Photorhabdus laumondii subsp. clarkei subsp.nov. (چکیده)
3 - New insight into the management of the tomato leaf miner,Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) with entomopathogenic nematodes (چکیده)
4 - New data on Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 from south eastern Iran (چکیده)
5 - ارزیابی کارایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora در کنترل لاروهای کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
6 - واکنش سلولی Spodoptera exiguae علیه دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
7 - Hemocytes immunity of rose sawfly, Arge ochropus (Hym.: Argidae) against entomopathogenic nematodes, Steinernema carpocapsae and Heterorhabditis bacteriophora (چکیده)
8 - مطالعه ی نماتودهای بیمارگر حشرات خانواده ی Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی (چکیده)
9 - Efficacy of two entomopathogenic nematode species as potential biocontrol agents against the rosaceae longhorned beetle, Osphranteria coerulescens under laboratory conditions (چکیده)
10 - اثر برخی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی بر کنترل بیولوژیک مگس جالیز با نماتودهای بیمارگر حشرات (چکیده)
11 - Biocontrol potential of the entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaeon cucurbit fly,Dacus ciliatus(Diptera: Tephritidae) (چکیده)
12 - Efficacy of entomopathogenic nematodes against potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) under laboratory conditions (چکیده)
13 - سلول شناسی لارو کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa (Col., Melolonthidae) و برهم کنش سلول‌های خونی آن با دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
14 - Phylogenetic Analysis on Some Iranian White Grubs with New Data about Natural Pathogen of Polyphylla adspersa (چکیده)
15 - تحلیلی بر رویکرد شناسایی مولکولی نماتودهای عامل کنترل بیولوژیک حشرات آفت (چکیده)
16 - تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد (چکیده)
17 - Biocontrol of leopard moth, Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) using entomopathogenic nematodes in Iran (چکیده)
18 - Status of entomopathogenic nematode research in Iran (چکیده)
19 - شناسایی مولکولی پاتوژن کرم سفید ریشه Heterorhabditis bacteriophora (چکیده)