بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اعظم ایرجی نیا


موارد یافت شده: 10

1 - تحلیل فلسفی رابطه تقوا با معرفت نفس با تکیه بر آراء آیه الله جوادی آملی (چکیده)
2 - بررسی جایگاه لذت از منطر جهان بینی توحیدی در مقایسه با سودگرایی اخلاقی میل بر مبنای اندیشه اومانیسم (چکیده)
3 - بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن (چکیده)
4 - حق، عامل تجلی غدیر در آرمانشهر مهدوی (چکیده)
5 - تجلی عدالت و اخلاق در حدیث شریف سلسله الذهب با تکیه بر حکمت متعالیه (چکیده)
6 - بررسی اعیان ثابته و صور مرتسمه همراه با نقد ایرادات ملاصدرا به صور مرتسمه (چکیده)
7 - برهان صدیقین و تأثیر آن بر نظریه ترادف صفات الهی ابن سینا (چکیده)
8 - بررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن سینا همراه با نقد ملاصدرا (چکیده)
9 - بررسی جایگاه لذت با تکیه بر حکمت صدرا و سودگرایی بنتام (چکیده)
10 - صفات الهی از نگاه ابن سینا و توماس آکوئیناس (چکیده)