بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهزاد بیگی


موارد یافت شده: 14

1 - ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی (چکیده)
2 - Studying the effect of structural characteristics of (چکیده)
3 - Empirical review of costs stickiness by emphasis on motivations and management expectations (چکیده)
4 - Structural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
5 - ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی( (چکیده)
6 - تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری (چکیده)
7 - رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
8 - تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
9 - Comparative study of effective factors on cash holdings in private and state companies quoted in Tehran stock exchange (چکیده)
10 - بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد (چکیده)
11 - Evaluating of Limitations, Barriers and Problems of Using Modern Accounting Information Systems in Iran (چکیده)
12 - Stractural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
13 - تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
14 - The Effect of Corporate Governance Mechanisms on the Relationship between Investment Opportunities and Dividend Ratio of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)