بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حمیدرضا رستمی بارانی


موارد یافت شده: 11

1 - Predictive permeability model of faults in crystalline rocks; verification by joint hydraulic factor (JH) obtained from water pressure tests (چکیده)
2 - A Proposal for Geological Groutability Index (GGI) of Cement Grouting in Rock Foundations (چکیده)
3 - ارزیابی تزریق پذیری محور سد سومبار با استفاده از مقادیر جذب ویژه (چکیده)
4 - Predictive permeability model of faults in crystalline rocks; verification by grouting in Seyahoo dam (چکیده)
5 - ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران (چکیده)
6 - بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر (چکیده)
7 - مقایسه پارامتر های طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ (RMR) بر اساس داده های سطحی و زیر سطحی در تونل انتقال آب هریرود (چکیده)
8 - افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد (چکیده)
9 - افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر (چکیده)
10 - مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی (چکیده)
11 - ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ (چکیده)