بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زرین اسحاقی


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری (چکیده)
2 - Application of pH metric Titrations for identification of adulterated saffron Using Chemometrics Method: Principal Component Analysis (چکیده)
3 - Fabrication a new modified electrochemical sensor based on Au–Pd bimetallic nanoparticle decorated graphene for citalopram determination (چکیده)
4 - بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر (چکیده)
5 - A novel extraction technique based on hyperbranchedpolyglycidol/ graphene oxide nanocomposite reinforced hollow fiber solid/liquid microextraction for the measurement of ibuprofen and naproxen in hair and waste water samples (چکیده)
6 - ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنّتی کردی در مقایسه با سویه‌های تجاری (چکیده)
7 - بررسی اثر و شرایط کشتار بر چگونگی کاهشpH و پروتئولیز گوشت شترمرغ طی زمان ترد شدن با استفاده از SDS-PAGE (چکیده)
8 - اثر میدان مغناطیسی بر پایداری کمپلکس (18- کرون - 6) با یون پتاسیم (چکیده)
9 - Extraction and Determination of an Antidepressant Drug, Fluoxetine in Waste waters by a New Microextraction Technique; Sol-gel in Hollow Fiber Combined with UV-Vis Spectrophotometry (چکیده)
10 - A new technique for extraction of metal ions in water samples, combination of ‎multiwalled carbon nanotubes and polypropylene hollow fiber as a solid-liquid ‎microextraction technique‎ (چکیده)
11 - Establishment of A National Center For Sustainable Nanobiotechnology (چکیده)