بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عاطفه عامری سیاهوئی


موارد یافت شده: 12

1 - بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی (چکیده)
2 - Polyethylene glycol and chilling overcome Somatic embryogenesis obstacle in Pyrus communis (چکیده)
3 - Influence of salicylic acid & Humic Acid on Salinity Stress Tolerance During Seed Germination of -Lens Culinaris Medik (چکیده)
4 - Study of the Effect of Vermicompost as One of the Substrate Constituents on Yield Indexes of Strawberry (چکیده)
5 - Effect of Humic Acid on Nutrient Uptake and Physiological Characteristic Fragaria ananassa var: Camarosa (چکیده)
6 - The Effects of Substrate and Cultivar in Quality of Strawberry (چکیده)
7 - Effect of substrate and cultivar on growth characteristic of strawberry in soilless culture system (چکیده)
8 - تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
9 - Effect of plant density and nitrogen on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annum L.) (چکیده)
10 - بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
11 - بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
12 - RESPONSES OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) TO DIFFERENT RATES OF NITROGEN UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)