بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عبدالرضا رکن الدین افتخاری


موارد یافت شده: 11

1 - سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (چکیده)
2 - ارائة الگوی بازاریابی شیر در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان خدابندة استان زنجان) (چکیده)
3 - توسعه و اعتبارسنجی شاخص های موثر درشبکه فضایی بازاریابی محصول شیر درمناطق روستایی (چکیده)
4 - ارزیابی فرآیند توسعه گردشگری روستاهای تاریخی فرهنگی با استفاده از مدل چرخه حیات (چکیده)
5 - پهنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS و GIS (چکیده)
6 - ارائه الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (چکیده)
7 - اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای استان تهران)؛ (چکیده)
8 - تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی (چکیده)
9 - کاربرد روش تلفیقی چندشاخصه با GIS در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی (چکیده)
10 - تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه های توسعه روستایی ایران (چکیده)
11 - طراحی مدل سنجش قدرت کشورها (چکیده)