بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فاطمه بحری بیناباج


موارد یافت شده: 13

1 - Genotyping of GDF8 in cattle by High Resolution Melt method (چکیده)
2 - Detection of polymorphism in Booroola gene -FecB- in sheep breeds in Iran by HRM (چکیده)
3 - بررسی اپیدمیولوژیک عوامل مرگ و میر و مطالعه تابع توزیع زنده مانی برّه های نژاد قره گل در بازه تولد تا سن یکسالگی (چکیده)
4 - The investigation of non-genetic factors affecting survival of Karakul lambs from birth to one year of age using linear and nonlinear models (چکیده)
5 - تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره های نژاد قره گل در رابطه با زنده مانی آنها تا سن شیرگیری (چکیده)
6 - بررسی عوامل غیر ژتنیکی موثر بر زنده مانی بره های قره گل از تولد تا سن یکسالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی (چکیده)
7 - Estimation of (Co)variance components for economical traits in Moghani sheep (چکیده)
8 - تخمین احتمال وقوع ابستنی گاوهای هلشتاین پس از اولین تلقیح با استفاده از تحلیل آماری لجستیک (چکیده)
9 - اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری (چکیده)
10 - برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - Comparsion of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yield trait of Iranian Holstein cows (چکیده)
12 - comparison of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yeild trait of iranian holstein cows (چکیده)
13 - تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین (چکیده)