بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محبوبه ناصری


موارد یافت شده: 10

1 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی-Zataria multiflora- بر بازدارندگی از رشد عوامل پوسیدگی قارچی Aspergillus niger ، Aspergillus ochraceus و flavus Aspergillus (چکیده)
2 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora ) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماریزای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer (چکیده)
3 - تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت (چکیده)
4 - Antifungal activity of Zataria multiflora essential oil-loaded solid lipid nanoparticles in-vitro condition (چکیده)
5 - Antifungal Effects of Zataria multiflora Essential Oil on the Inhibitory Growth of some Postharvest Pathogenic Fungi (چکیده)
6 - تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک (چکیده)
7 - تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum (چکیده)
8 - Effect of Silicon on Growth and Physiological Parameters in Fenugreek (Trigonella foenumgraceum L.) Under Salt Stress (چکیده)
9 - تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله (چکیده)
10 - Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques for (Echinacea purpurea L. Moench) (چکیده)