بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود دلفان


موارد یافت شده: 14

1 - رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر وسطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک IGF-I) (، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
2 - تاثیر دو برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی AgRP پلاسمای کشتی گیران نخبه.The Effect of Two Weight Loss Protocols on Plasma Concentration of Agouti Related Peptide (AgRP) in Elite Wrestlers (چکیده)
3 - RESTING PLASMA AgRP LEVELS RESPONSE TO EXERCISE-CONJUGATED DIET AND ONLY DIET IN OVERWEIGHT AND OBESE SEDENTARY FEMALES (چکیده)
4 - تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
5 - Effect of eight weeks of Wrestling and Circuit Fitness Training on APO Lipoprotein A-I AND LYMPHOCYTE ABCA1 GENE EXPRESSION IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
6 - Relationship between anthropometric variables of handedness with strength of handedness and serum testosterone-cortisol ratio (TCR) in well trained wrestlers (چکیده)
7 - Effects of Exercise and Glucose Beverage Consumption on Plasma Concentration of IL-6 in Overweight Females (چکیده)
8 - Relationships between finger-length ratios of handedness with handedness strength, serum testosterone, GH,IGF-I, insulin , cortisol hormones , IGF-I- conrtisol ratio and testosterone-cortisol ratio in well trained wrestlers (چکیده)
9 - A comparison of the effects of two weight loss protocols on plasma concentration of IL-6 in female sedentary college students (چکیده)
10 - Compare and investigation of two methods of weight loss protocols onplasma levels of AGRP in accommodated female students (چکیده)
11 - The effects of two weight loss protocol onresting plasma concentration of IL-6 inoverweight and obese health sedentaryfemale of college students (چکیده)
12 - Compare and evaluate the influence of two weight loss protocols on plasma concentration of agouti related peptide (AGRP) in sedentary female collage students (چکیده)
13 - بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
14 - تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)