بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرتضی مهدوی


موارد یافت شده: 18

1 - Hereditary breast cancer; Genetic penetrance and current status with BRCA (چکیده)
2 - بررسی فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیک قانونی 10 جایگاه STR در اقوام کرد و عرب ایرانی (چکیده)
3 - Phylogenetic re-analyzing of Iran’s Jebeer based on cytochrome b sequence (چکیده)
4 - Microbial Safety of Masske: A Traditional Butter from South of Khorasan, Genetic Similarity of Pathogenic Bacteria Indicators (چکیده)
5 - Identification of Germline BRCA1 Mutations among Breast Cancer Families in Northeastern Iran (چکیده)
6 - Genes and SNPs Associated with Non-hereditary and Hereditary Colorectal Cancer (چکیده)
7 - مطالعه ویژگی های بافتی و ساختاری برهم کنش بین microRNA و جایگاه هدف آن در ناحیه 3UTR ژنهای کد کننده پروتئین بر اساس شواهد دقیق آزمایشگاهی (چکیده)
8 - برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی (چکیده)
9 - شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 (چکیده)
10 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانی (چکیده)
11 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلو ژنتیکی ناحیه سیتو کروم b در جبیر ایران (چکیده)
12 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
13 - Polymorphism in Exon 3 of Leptin Gene in Iranian Native Cattle Breeds (چکیده)
14 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in sausage (چکیده)
15 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in fish meal (چکیده)
16 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
17 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
18 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)