بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مسعود نجف نجفی


موارد یافت شده: 11

1 - تأثیر غلظت‌های مختلف مالتو دکسترین و پروتئین تغلیظ شده آب پنیر بر ویژگی‌های نانو امولسیون اسانس آویشن در آب (چکیده)
2 - تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسی (چکیده)
3 - بررسی اثر غنی سازی آرد گندم با ایزوله پروتئین سویا بر ویژگیهای کیفی دونات تولید شده از آن طی زمان نگهداری (چکیده)
4 - بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص های کیفی امولسیون روغن در آب (چکیده)
5 - بررسی اثر صمغ دانه بالنگو شیرازی و پروتئین آب پنیر بر پایداری امولسیون روغن در آب (چکیده)
6 - بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن (چکیده)
7 - بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانو امولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80 (چکیده)
8 - Effects of somatic cell count on the physicochemical and rheological properties of yoghurt made from sheep s milk (چکیده)
9 - Investigation of the effect of whey protein concentration on the properties of soft frozen yogurt (چکیده)
10 - Studied on the effect of starter culture concentration and renneting pH on the Iranian brine cheese yield (چکیده)
11 - Fat and protein contents, acidity and somatic cell counts in bulk milk of Holstein cows in the Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)