بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مسعود حسین زاده


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان (چکیده)
2 - بررسی عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد: (مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله‌ای هکمن) (چکیده)
3 - برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی) (چکیده)
4 - بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای) (چکیده)
5 - عوامل موثر بر تمایل افراد نسبت به عضویت در تعاونی (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
6 - بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خالص تحت انتظارات عقلایی در ایران (چکیده)
7 - بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی (چکیده)
8 - بررسی روند تولید و تجارت پنبه و ساختار بازار جهانی این محصول (چکیده)
9 - رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی) (چکیده)
10 - تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
11 - تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)