بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: یونس زاهدی دیزج یکان


موارد یافت شده: 16

1 - ارزیابی اثر جنس و نوع عضله بر الگوی پروتئولیز پروتئینهای میوفیبریلی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی در مدت زمان ترد شدن (چکیده)
2 - The influence of different plasticisers and fatty acids on functional properties of basil seed gum edible film (چکیده)
3 - Improving the physical and moisture barrier properties of Lepidium perfoliatum seed gum biodegradable film with stearic and palmitic acids (چکیده)
4 - مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis) (چکیده)
5 - Characterisation of a new biodegradable edible film based on sage seed gum: Influence of plasticiser type and concentration (چکیده)
6 - Lepidium perfoliatum seed gum: A new source of carbohydrate tomake a biodegradable film (چکیده)
7 - Development of Spreadable Halva Fortified with Soy Flour and Optimization of Formulation Using Mixture Design (چکیده)
8 - Effect of Physical State of Fatty Acids on the Physical Properties of PGP-Based Emulsified Edible Film (چکیده)
9 - Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (Agaricus bisporus) (چکیده)
10 - افزایش ماندگاری قارچ تکمه ای(Agaricus bisporus) از طریق شستشوی اسیدی و پوشش دهی با بیو پلیمر ها (چکیده)
11 - کاربرد جاذب های اکسیزن در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
12 - ویژگیهای فیزیکی فیلم های امولسیونی تهیه شده از پروتئین گلوبولین پسته و اسید استئاریک (چکیده)
13 - DIRECT AND INDIRECT METHODS TO EVALUATE THE YIELD STRESS OF SELECTED FOOD HYDROCOLLOIDS (چکیده)
14 - بررسی اثر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی ، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی پروتئین گلوبولین پسته (چکیده)
15 - بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ (چکیده)
16 - Physical properties of edible emulsified films based on pistachio globulin (چکیده)