بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ALIAKBAR DADVAR


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیا (چکیده)
2 - Effect of Storage Period on Some Orange Physical Parameters (cv. Valencia) (چکیده)
3 - Effect of Storage Period on Some Orange Mechanical Parameters (cv. Valencia) (چکیده)
4 - برخی خواص مکانیکی میوه نارنج در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
5 - بررسی خواص فیزیکی پرتقال واریته سیاورز (چکیده)
6 - بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
7 - مقایسه مدلهای تعیین جرم پرتقال بر اساس ویژگی های هندسی مورد نیاز در طراحی ماشین درجه بندی (چکیده)
8 - برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
9 - تاثیر اندازه میوه بر برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال رقم والنسیا (چکیده)
10 - بررسی تاثیر اندازه و مدت زمان پس از برداشت نگهداری میوه در انبار بر برخی خواص فیزیکی پرتقال در راستای کاهش ضایعات محصول در مدت نگهداری (چکیده)
11 - بررسی خواص مکانیکی پرتقال (رقم پارسون بران) در راستای ایمنی و کاهش ضایعات محصول در مخازن نگهداری (چکیده)